กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ ร่วม ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เปิดแผนเชิงรุก พร้อมเส้นทางการ บินใหม่ กรุงเทพฯ - เซบู (Bangkok-Cebu) เชื่อมท่องเที่ยวอาเซียน


หวังจับตลาดประชุมสัมมนาและนั กท่องเที่ยวรุ่นใหม่
กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ ร่วม ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เปิดแผนเชิงรุก พร้อมเส้นทางการ บินใหม่ กรุงเทพฯ - เซบู เชื่อมท่องเที่ยวอาเซียน 
หวังจับตลาดประชุมสัมมนาและนั กท่องเที่ยวรุ่นใหม่
เออีซี ส่งผลภาคท่องเที่ยวและการลงทุนอ าเซียนคึกคัก ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิ ปปินส์ จับมือ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เปิดแผนการตลาดเชิงรุกจับกลุ่ มนักธุรกิจ งานประชุมสัมมนา และ นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ พร้อมบินตรง กรุงเทพฯ - เซบู (Bangkok – Cebu) เมืองธุรกิจและท่องเที่ยวใหญ่อั นดับสองของฟิลิปปินส์ หวังเชื่อมเส้นทางการการบิ นและท่องเที่ยวรอบอาเซี ยนครบวงจรมากขึ้น
นายเออร์วิน เอฟ บาลาเน่ หัวหน้าแผนกพัฒนาเส้นทางการท่อง เที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ เผยถึงการพัฒนาและการเติบโตของก ารท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากร ธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่อุ ดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของ โลก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นเกาะใหญ่น้อยจำนวนมากถึง 7,641 เกาะ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ของฟิลิปปินส์จะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา สำหรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียนแ ละประเทศไทยยังถือว่าไม่มากนัก


แต่จากความสำเร็จของการร่วมมื อกันในกลุ่ม เออีซี (AEC) ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกทั้งในด้านข องการลงทุน การดำเนินธุรกิจ และ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น  ด้วยเหตุนี้กระทรวงการท่องเที่ย วฟิลิปปินส์จึงได้ร่วมกับ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของฟิ ลิปปินส์ให้เชื่อมต่อกับเพื่ อนบ้านอาเซียน โดยล่าสุดมีการเปิดเส้นทางการบิ นใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู ซึ่งเซบูนับเป็นเมืองท่องเที่ยว และเมืองธุรกิจสำคัญที่มีขนาดให ญ่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ทำให้คาดว่าเซบูจะเป็นอีกหนึ่งเ มืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากการเดิ นทางที่สะดวกมากขึ้นด้วยด้านนางสาวไอลีน เอ็ม ซานโตส ผู้จัดการเขตพื้นที่ประจำประเทศ ไทย ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ กล่าวถึงนโยบายและทิ ศทางการดำเนินธุรกิจของ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ ว่า ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินพาณิชย์แห่งแรกของ เอเชีย ปัจจุบันมีเที่ยวเส้นทางการบินภ ายในประเทศมากกว่า 30 เส้นทาง และ ระหว่างประเทศมากกว่า 40 เส้นทาง มีการเติบโตของรายได้ปีละประมาณ 10-20% โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มป ระชุมสัมมนา กลุ่มนักท่องเที่ยว และ กลุ่มผู้โดยสารชาวฟิลิปปินส์
สำหรับการเปิดเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพ-เซบู นั้น เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเส้ นทางการบินให้เชื่อมต่อกับเมื องสำคัญของฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้ น โดยเซบูเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสอ งรองจากมะนิลา และ จะเป็นประตูบานใหม่ของการท่ องเที่ยวที่จะทำให้นักท่องเที่ ยวรู้จักกับฟิลิปปินส์เพิ่ มมากขึ้น โดยเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู นั้น ได้มีการเริ่มเที่ยวบินแรกแล้ วตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ด้วยเครื่อง A321 199 ที่นั่ง  กำหนดบินอาทิตย์ละ 3 เที่ยว จากกรุงเทพฯ วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์ และ จากเซบู วันอังคาร วันพฤหัส วันเสาร์ โดยกลุ่มเป้าหมายของเส้ นทางการบินนี้จะเป็นกลุ่ มงานประชุมสัมมนาและกลุ่มนักท่ องเที่ยว ด้านแผนการประชาสัมพั นธ์เส้นทางการบินใหม่นั้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ ยวฟิลิปปินส์จัดทำโฆษณาประชาสัม พันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงเชิญสื่อมวลชนและบริษัทตั วแทนท่องเที่ยวชั้นนำร่วมสำรวจเ ส้นทางการท่องเที่ยวในเซบู โดย ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ ได้ตั้งเป้าผู้มาใช้บริการเส้นทางใหม่เบื้องต้นอยู่ที่เดือนละ1,200 คน

Comments