พีแอนด์จีต่อยอดมอบ “ของขวัญสีเขียว” ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษากรุงเทพฯ–มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และ บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดหรือพีแอนด์จี ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้ได้มอบ “ของขวัญสีเขียว” (Green Gift of Learning) สนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพูของพีแอนด์จี อาทิ แพนทีน เฮดแอนด์โชว์เดอร์ รีจอยส์ และเฮอร์บัล เอสเซ้นส์ ในโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพทางอารมณ์ การเคลื่อนไหวร่างกาย การพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นในการเรียนรู้ และสุขอนามัยที่ดีให้แก่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 24 นี้มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคมและบริษัทพีแอนด์จี ร่วมกับร้านเอแอนด์เจ บิวตี้โปรดักส์ จำกัด หรือ “เจ๊เล้ง” โดย คุณอารยา อภิสิทธิ์อมรกุล     ซึ่งเป็นร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมเปิดกล่องรับบริจาคขวดแชมพูพีแอนด์จีในโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเพื่อมานำมาผลิตเป็นสนามเด็กเล่น สนามที่ 9 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กทม. โดยมีคุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนในการส่งมอบ และได้รับเกียรติจากดร.ชูศักดิ์             จันทยานนท์  ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรับมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพูพีแอนด์จีนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “คุณโสภิตนภา ชุ่มภาณี” แบรนด์แอมบาสเดอร์เอสเค-ทู ร่วมส่งมอบสนามเด็กเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆพร้อมด้วย“คุณศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ เดอะสตาร์ 4)” และ “ภูริกูลกฤษฎ์  ชูศักดิ์สกุลวิบูลย์ (แอมป์ เดอะสตาร์ 7)” ร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆอีกด้วย

นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พีแอนด์จี ประเทศไทย และเลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า“พีแอนด์จีมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกๆวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งและขาดโอกาสมากที่สุด โครงการนี้ นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้ แล้ว ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งการเล่นด้วยกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจกัน ไม่เลือกปฏิบัติและสร้างการยอมรับผู้พิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี”

สำหรับกิจกรรมมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้(Gift of Learning) ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการรักเรียน เรียนอย่างเป็นสุข ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กจากทั้งภาครัฐ, องค์กรไม่แสวงหากำไร และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้เดินทางสัญจรเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสจากกลุ่มต่างๆ อาทิ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กติดเชื้อเอชไอวี เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ในเครือของพีแอนด์จี อาทิ ออรัลบี แพนทีน รีจอยส์ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ สบู่เซฟการ์ด เป็นต้น การพัฒนาจิตใจและอารมณ์  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อมั่นในตนเองและปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสันทนาการ, กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน, สอนล้างมือแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญ, ฟุตบอลคลินิคโดยครูฝึกสอนมืออาชีพ, กิจกรรมแสดงดนตรีจากดารานักแสดง ศิลปินเดอะสตาร์ เป็นต้น

ดร.ชูศักดิ์  จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กล่าวว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และบริษัทพีแอนด์จี ที่ริเริ่มโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้น สำหรับเด็ก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กพิเศษ ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังได้รับความสนใจ และความช่วยเหลือจากสังคมไม่มากนัก เพราะหลายคนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ จริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไป แต่อาจจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติ แต่เราก็สามารถฝึกให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ ซึ่งการพัฒนาที่ดี เริ่มต้นจากการเล่น ดังนั้นสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพูนี้ จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆได้อย่างดีเยี่ยม นอกเหนือไปกว่านั้น การใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีคุณภาพมาเป็นวัสดุในการสร้างสนามเด็กเล่นนี้ ยังช่วยสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีขยะส่วนเกินมากเกินไป ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาโลกของเราได้อีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก และประชาชนในสังคมอีกด้วย”

คุณโสภิตนภา  ชุ่มภาณี  เอสเค-ทูแอมบาสเดอร์กล่าวว่า “ปกติมาร่วมโครงการดีๆกับพีแอนด์จีทุกปี ครั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่มีโอกาสได้มอบความสุขให้กับน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่นี่ และ
ประทับใจมากที่ได้มาเห็นสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วของพีแอนด์จี มีสีสันที่สดใส  น้องๆคงจะชอบของขวัญที่ถูกใจ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากล้ามเนื้อ ร่างกาย และอารมณ์ ในขณะที่ได้เล่นๆกับเพื่อนๆไปด้วย”

สำหรับโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ริเริ่มโดยมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และบริษัทพีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กบกพร่องทางด้านร่างกายและเคลื่อนไหว เด็กบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น สติปัญญาและเด็กออทิสติก จึงได้จัดทำ “โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” เป็นการต่อยอดขยายต่อจากโครงการ มอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ (Green Gift of Learning)ซึ่งได้ริเริ่มและดำเนินการส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลไปแล้ว 8 สนาม ได้แก่ รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี, รร.ช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จ.อุบลราชธานี, รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จ.ฉะเชิงเทรา, พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร, พิพิธภัณฑ์เด็ก ทุ่งครุ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เพชรบูรณ์, รร. บ้านท่ามะนาว จ.เลย

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพู ให้เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มเติมให้ครบ 88 สนาม มูลค่ารวม 15,000,000 บาท ภายในปี 2560 พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขอนามัยของบริษัทพีแอนด์จี เช่น สบู่ แปรงสีฟัน แชมพู เป็นต้น โดยคาดว่าเด็กไม่น้อยกว่า 20,000 คน ที่จะได้รับประโยชน์ทางด้านส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การพัฒนาการด้านอารมณ์ รวมทั้งได้ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สนามเด็กเล่นพลาสติกรีไซเคิลจากขวดแชมพูของแบรนด์ผลิตภัณฑ์พีแอนด์จี อาทิ แพนทีน เฮดแอนด์โชว์เดอร์ รีจอยส์ และเฮอร์บัล เอสเซ้นส์  โดยพลาสติกที่สามารถนำมาใช้ใหม่นี้เรียกว่า โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE)มีคุณสมบัติที่สามารถรักษาสภาพได้ดี มีความปลอดภัย ไม่ไวต่อสารเคมี ยืดหยุ่น ต้านทานแรงต่าง ๆ ซึ่งสนามเด็กเล่นถูกออกแบบมาเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ สำหรับเด็กทั่วไป และ มีความพิการ มี 2 รูปแบบ สำหรับกลางแจ้ง และ ในร่ม ตามความเหมาะสมของช่วยวัย มีรูปทรงและสีสันสดใส โดยทุกองค์ประกอบถูกควบคุมและดูแลให้ได้มาตรฐานสากลจากผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยของเด็กอันเป็นสำคัญ

ดังนั้นสนามเด็กเล่นจากพลาสติกรีไซเคิล จึงสามารถใช้ได้จริงเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 50 เปอร์เซ็นต์ และเม็ดพลาสติกใหม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ชิ้นงานมีความคงทนแข็งแรงยิ่งขึ้น  โดยคำนวณต่อ 1 สนามใช้น้ำหนักพลาสติกรีไซเคิลประมาณ 100 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าใช้ขวดแชมพูขนาด 70 มล. ประมาณ 10,000 ขวด ทุกองค์ประกอบถูกควบคุมและดูแลให้ได้มาตรฐาน ทั้งความปลอดภัย ความแข็งแรง จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีสีสันสดใส เมื่อเด็ก ๆ ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย การคิด และการมองเห็น

Comments