“ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน” จัดงาน “NEW NANOVATION - PAO SILVER NANO XPERT”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน” จัดงาน “NEW NANOVATION - PAO SILVER NANO XPERT” แนะนำนวัตกรรมความ สะอาดครั้งใหม่ “ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน XPERT” ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ลด กลิ่นอับบนเสื้อผ้า มอบความสะอาดลึกกว่าที่ตาเห็น พร้อมมอบความหอมสดชื่นทุกสัมผัสด้วยเทคโนโลยี “แคปซูลน้ำหอม”

ในงานครั้งนี้ เปา ซิลเวอร์ นาโน XPERT ใหม่ ได้พาผู้ร่วมงายทุกคนเข้าสู่ NANO LAB ห้องแล็บสุดพิเศษ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแนะนำนวัตกรรมควำมสะอาดครั้งใหม่ เปำ ซิลเวอร์ นาโน XPERT พร้อมเปิดตัว Presenter คนแรกของแบรนด์ เปา ซิลเวอร์ นาโน “คุณหนูดี-วนิษา เรช” ที่ปรึกษาด้านสมองและ การเรียนรู้ ... ผ่ำนรูปแบบกำรแสดง “The Rhythm of Researching” ที่สนุกสนานเล่าเรื่องราวการค้นคว้าวิจัย ทดลอง ค้นหานวัตกรรมควำมสะอำดที่ลงตัว จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นำโน Xpert ใหม่ และปิดท้ำยด้วยกำรพูดคุยกับ Net Idol ตัวแทนผู้ใช้ผงซักฟอก เปำ ซิลเวอร์ นำโน XPERT ใหม่ คุณบุ๊คกี้ (Booky HealthyWorld) Healthy Blocker สำวสวย สุขภำพดีที่รักกำรออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ และ คุณจูน (Jelly June) Beauty Blocker สาวสวย น่ารัก สดใส ที่มีควำมคลั่งไคล้หลงไหลกำรแต่งหน้ำแต่งตัว ร่วมพูดคุยถึงความรู้สึกที่ได้ลองใช้ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นำโน XPERT ใหม่ ก่อนใคร ... เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลำ 16.00 – 18.00 น. ณ ลำน Central Court (ลำนลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้าCentralWorld ที่ผ่านมา

นอกจากนั้นภายในงานยังมีพื้นที่ให้ข้อมูลและความน่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เช่น โซน Nano Edutainment พื้นที่ส ำหรับให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบคทีเรีย นำโนเทคโนโลยีรวมถึง เรื่องประวัติและควำมส ำเร็จของ เปา ซิลเวอร์นำโน มำสู่ความพิเศษของ เปา ซิลเวอร์ นำโน Xpert โฉมใหม่ ผ่ำน ระบบ RFID ที่สร้างความสนุกสนาน ความน่าสนใจ และความแปลกใหม่ในการรับชม, โซน 24/7 Refreshing พื้นที่จ ำลองรูปแบบกำรซักผ้ำและตากผ้าด้วย เปา ซิลเวอร์ นาโน Xpert ในทุกรูปแบบทุกสถานกำรณ

โซน Nano Vision จอ LED ขนาดใหญ่ที่สะท้อนให้ผู้ร่วมงานเห็นว่ารอบๆ ตัวของเรำมีแบคทีเรียและสิ่งสกปรก ต่ำงๆ ที่เรำมองไม่เห็นอยู่รอบๆ ตัวเราตลอดเวลา โซน Nano Mission ภารกิจพิชิตแบคทีเรียกับเกมสนุกๆ ในรูปแบบ 3 มิติด้วยเทคโนโลยีVR และ โซน Researching Corner เปรียบเทียบให้เห็นถึงควำมพิเศษของ เปำ ซิลเวอร์ นำโน Xpert กับ ผงซักฟอกทั่วไป

โดยผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน XPERT ใหม่ เน้นเจำะกลุ่มหญิงสาวหรือชายหนุ่มทันสมัย ใส่ใจสุขภาพ ที่ต้องกำรหำผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่สำมำรถตอบสนอง Lifestyle ที่ไม่เป็นเวลำของตัวเองได้ หรือ กลุ่มคนที่อำศัยอยู่ในหอพัก คอนโด หรือทำวน์โฮม ไม่มีพื้นที่ตากผ้า ต้องตากผ้าในที่ร่ม หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องซัก และตำกผ้ำในวันฝนตก รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบกำรออกก ำลังกำย แต่มักประสบปัญหำเสื้อมีกลิ่นเหม็นอับ เมื่อมีเหงื่อ ออก ซึ่งเป็นปัจจัยท ำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับบนเสื้อผ้ำ เนื่องจำกมีเชื้อแบคทีเรียตัวกำรส ำคัญของกลิ่นอับซ่อนตัวอยู่ ในใยผ้า เมื่อแบคทีเรียเจริญเติบโตสะสมอยู่บนผ้ำ ส่งผลท ำให้ผ้ำเกิดกลิ่นเหม็นอับ

ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์นาโน XPERT ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “ลดกลิ่นอับ” จัดการสิ่งสกปรก ที่มองไม่เห็น ทั้งแบคทีเรีย ความชื้น และคราบเหงื่อไคล ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของกลิ่นอับบนเสื้อผ้า ด้วยสุดยอดนวัตกรรม “ซิลเวอร์ นาโน” เทคโนโลยีอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน จึงซอกซอนตรงเข้า จัดการต้นเหตุกลิ่นอับได้ลึกถึงเส้นใย ให้เสื้อผ้าสะอาด มั่นใจ พร้อมเพิ่ม “แคปซูลน้ าหอม” ให้ความหอม ต่อเนื่องยาวนานทุกครั้งที่สัมผัสและเมื่อสวมใส่ระหว่างวัน ลดกลิ่นอับ ไม่ง้อแดด สะอาดลึกกว่าที่ตาเห็น ให้คุณซักหรือตากผ้าได้ในทุกเวลา ทั้งในเวลาไม่มีแดด ตอนฝนตก หรือแม้แต่กลางคืน ผ้าหอมสะอาด หมดปัญหากลิ่นอับบนเสื้อผ้า พร้อมพลังในกำรขจัดครำบต่ำงๆ ได้เป็นอย่างดีด้วยคุณสมบัติของสูตรเข้มข้นที่ ใช้แค่ 1 ช้อน ก็ให้พลังในกำรขจัดครำบได้ดีกว่ำถึง 2 เท่ำ ด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ถุง Zip Lock ที่ช่วย ให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น (สำหรับขนาด 1,700 และ 2,500 กรัม)
สามารถหาซื้อผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน XPERT ใหม่ แบบขนำดซองเล็ก 90 กรัม / ขนาด ถุงเล็ก 220 กรัม / ขนาด 800 กรัม / ขนำดใหญ่ (ถุงซิปล็อค) 1,700 กรัม และ 2,500 กรัม ได้แล้ววันนี้ที่ ห้ำงสรรพสินค้าชั้นน ำทั่วไปและร้านค้าทั่วประเทศ และขนำดพิเศษ 240 กรัมที่ 7-Eleven ติดตำมควำมเคลื่อนไหว ของสินค้ำ และรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PaoSociety หรือ www.paosilvernano.com

ซึ่งในปีนี้ ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน XPERT ใหม่ รุกกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้ำชั้นน ำ และร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อขยำยกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยให้ครอบคลุม เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมผลิตภัณฑ์ขนำซิลเวอร์นาดทดลองกว่า100,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ำยให้ กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกำสทดลองใช้ และได้ลองพิสูจน์ประสิทธิภำพของพลังซัก “ลดกลิ่นอับ ไม่ง้อแดด” ของ ผงซักฟอก เปำ ซิลเวอร์นาโน XPERT ใหม่ อีกด้วย

โดยคาดว่าการรุกตลาดในปีนี้ของ “เปา ซิลเวอร์นาโน XPERT ใหม่” จะมีส่วนช่วยกระตุ้นตลำดของ ผงซักฟอกสูตรเข้มข้นให้เติบโตยิ่งขึ้น และช่วยผลักดันส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของ เปา ซิลเวอร์ นำโน ให้เติบโต มำกยิ่งขึ้นอีกด้วย

Comments