เปิดตัวหลักสูตร BRAIN การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2


เปิดตัวหลักสูตร BRAIN การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน

ในโลกยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลา การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล        พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จึงสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ-เศรษฐกิจสู่ความสำเร็จในระดับสากลได้ รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0” ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ และผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงชั้นแนวหน้าของประเทศไทย รวมถึงผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ พร้อมรับทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) จึงได้จัดพิธีเปิดหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2ประจำปี 2561 Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) ขึ้นที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป


ภายในพิธีเปิดหลักสูตร BRAIN สุพันธุ์ มงคลสุธีประธานหลักสูตร BRAIN เผยว่า “ในอดีตประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวไปโมเดล ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งทำให้ประเทศต้องเผชิญกับดักสำคัญหลายด้านมายาวนาน เช่น กับดักประเทศที่ประชากรมีรายได้ปานกลาง ทำให้ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ไกลกว่านี้ บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนในหลายๆ ด้าน รัฐบาลปัจจุบันจึงสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ พร้อมทั้งนำพาประชาชนทั้งประเทศก้าวสู่ยุคโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “ประเทศไทย4.0 หรือ Thailand 4.0” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์  การวิจัยและพัฒนา ซึ่งทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับโมเดล ประเทศไทย 4.0” ก็คือทรัพยากรมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2ประจำปี 2561 Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) ที่สภาอุตสาหกรรมฯ และคณะผู้บริหารหลักสูตรจัดทำขึ้นมา หลังจากประสบผลสำเร็จ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากรุ่นแรกในปีที่ผ่านมา จะส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงชั้นแนวหน้าของประเทศทั้งในภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารภาครัฐระดับสูงได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ สร้างการตื่นตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับพลังแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยี IT                        และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติต่างๆ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล โดยได้เรียนรู้ผ่าน 8 องค์ความรู้จากหลักสูตรที่เข้มข้นได้แก่ ICT, Logistics, Economics, Finance, Energy, Industry, Argro Base และ Health ทุกเนื้อหาในหลักสูตรเราได้คัดสรรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่า เพื่อให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปพัฒนา และเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่ง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไปกรกฤช จุฬางกูร ผู้อำนวยการหลักสูตร BRAINกล่าวว่า หลายประเทศได้เตรียมการรับมือและกำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ประเทศไทยก็เช่นกัน สำหรับโมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นให้ความสำคัญไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ได้จัดหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรมBusiness Revolution and Innovation Network (BRAIN)             ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น รุ่นที่ 2 ประจำปี2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารชั้นสูงระดับแนวหน้าของประเทศได้เข้าใจถึงองค์ความรู้ของโมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 อย่างลึกซึ้ง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างวิสัยทัศน์ ศักยภาพ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยหลักสูตร BRAIN ในรุ่นนี้มีกลุ่มผู้เรียนจำนวน 93 ท่าน  (ผู้ชาย 49 คน ผู้หญิง 44 คน) โดยนอกจากด้านวิชาการแล้วยังสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนจะมีการเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจในทางปฏิบัติ ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยการจัดอบรมดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ (ประเทศอิตาลี) การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในด้าน Innovation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก, กิจกรรม Ice Breaking, CSR เพื่อเสริมสร้างความกลมเกลียวสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเพื่อนๆ ร่วมรุ่น เกิดเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจและนวัตกรรม ที่ต่างพึ่งพา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่มนักบริหารที่เข้าร่วมเรียน             ในหลักสูตรเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งการผนึกกำลังในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในก้าวสู่การแข่งขันระดับสากลได้อย่างแน่นอน

ภายในพิธีเปิดงานมีผู้บริหารระดับสูงหลากหลายวงการซึ่งเป็นผู้เรียนของหลักสูตร BRAIN อาทิ  จุมพล สำเภาพล, ฉัตรชัย  พรหมเลิศ, นันทวัลย์ ศกุนตนาค, สาระ ล่ำซำ, สุนันทา สมบุญธรรม, ศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, วัลยา จิราธิวัฒน์, เกษสุดา ไรวา ,ศิริธร ชาญวีรกูล ฯลฯ
สำหรับหลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เริ่มอบรมตั้งแต่18 มกราคม – 21 มิถุนายน 2561 มีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด93 คน            โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th/brain  สอบถามโทร 02345-1067
                                               

Comments